Úrazové pojištění

Sportovní pojištění klubu

V pátek 1. února 2019 se změnily podmínky úrazového pojištění členů sportovních spolků, které je sjednáno prostřednictvím Českého olympijského výboru. Toto pojištění platí pro celé sportovní prostředí.

Podrobné informace jsou velmi přehledně popsané v článku o úrazovém pojištění členů sportovních spolků od PTU (Pražské tělovýchovné unie).

Informace pro členy klubu President

 • smluvní pojišťovna VZP, č. poj. sml. 1310001770
 • pojištěná jsou sportovní utkání, tréninky, náborové a propagační akce včetně cesty
 • platí po celém světě
 • platnost od 1.2.2019
 • pojistnou událost bezodkladně oznamte zástupci klubu (trenér, sekretariát, management)

Nahlášení škodní události

A) Oznámení škodní události z úrazového pojištění - formulář ke stažení a vytištění v případě škodní události smrti v důsledku úrazu, trvalých následků úrazu s progresí, denního odškodného za dobu nezbytného léčení úrazu, nákladů na invalidní vozík a pohřebních výloh

B) Oznámení škodní události z pojištění pro případ pracovní neschopnosti - formulář ke stažení a vytištění
v případě denního odškodného po dobu pracovní neschopnosti z důvodu úrazu

Na druhé straně formuláře do „Doplňující poznámky“ (A)/„Požadovaná dokumentace“ (B)
je nutné uvést jméno a příjmení odpovědného pracovníka konkrétního sportovního spolku a potvrdit razítkem a podpisem skutečnost, že k pojistné události došlo u pojištěné osoby při pojištěné činnosti dle Čl. II. Pojistné smlouvy. K formuláři je nutné připojit doklady:

 • (A) kopii zdravotní dokumentace pojištěného týkající se úrazu
 • (A) v případě trvalých následků kopii dokumentace o průběhu léčení a rehabilitace a kopii lékařské zprávy po ustálení trvalých následků
 • (A) v případě úmrtí ověřenou kopii úmrtního listu a kopii lékařské zprávy o příčině smrti
 • (A/B) kopii policejního protokolu v případě vyšetřování policií
 • (B) zdravotní dokumentaci pojištěného týkající se pracovní neschopnosti
 • (B) doklad o pracovní neschopnosti
 • (B) kopii propouštěcí zprávy v případě hospitalizace
 • (B) Případné další potřebné doklady jsou uvedeny v pojistných podmínkách včetně oceňovacích tabulek.

Hlášení škodních událostí zasílejte emailem s naskenovanými dokumenty na e-mailovou adresu: oznameni.udalosti@pvzp.cz, nebo doporučenou poštou na adresu:
Pojišťovna VZP, a.s.
Odbor likvidace pojistných událostí
Ke Štvanici 656/3
186 00 Praha 8 – Karlín

Dotazy k pojištění a k hlášení škodních událostí můžete směřovat na Klientskou linku Pojišťovny VZP, a.s.

 • Kontaktní osobu pro hlášení škodních událostí je paní Martina Hovorková
 • PO-ČT 9:00-17:00 hod.
 • PÁ 9:00-16:00 hod.
 • T: + 420 233 006 311
 • E: info@pvzp.cz

Pojistná událost

 1. oznamte úraz a okolnosti jeho vzniku zástupci klubu
 2. vyplňte příslušný formulář (klub musí potvrdit razítkem a podpisem)
 3. připravte povinné přílohy
 4. zašlete všechny podklady do VZP
 5. informujte o výsledku opět zástupce klubu

V případě dotazů k pojistnému plnění kontaktujte přímo VZP, paní Hovorkovou na čísle + 420 233 006 311.

V případě sporů je klub připraven poskytnout veškerou klubu dostupnou součinnost.

Scroll to top